Menu

Услуге

У оквиру своје претежне делатности предузеће „АРХИПЛАН“ д.о.о. врши следеће послове:

  • припрему и израду свих врста просторних планова (просторних планова јединица локалне самоуправе и просторних планова подручја посебне намене);
  • припрему и израду свих врста урбанистичких планова (генерални урбанистички планови, планови генералне регулације и планови детаљне регулације), као и
  • припрему и израду свих урбанистичко-техничких докумената за спровођење планских докумената (урбанистичких пројеката, пројеката парцелације и препарцелације и пројеката исправке граница суседних парцела).
  • подношење захтева, размена докумената и поднесака у обједињеној процедури електронским путем, у складу са чланом 8а. Закона о планирању и изградњи, чије се одредбе примењују од 1. јануара 2016. године.

 

„АРХИПЛАН“ д.о.о. Аранђеловац пружа услуге органима локалних самоуправа, правним и физичким лицима на висок професионалан начин, уз праћење свих важећих закона и прописа и гаранцију ефикасности спровођења целокупне процедуре усвајања планова.